Introductie RI&E Grafimedia

Wat is een ARBO RI&E? De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of Arbo deskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.  Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

De voordelen
 • U werkt actief aan een veilige en gezonde werkomgeving
 • U verhoogt het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers
 • U krijgt inzicht in de (veiligheids)risico’s binnen uw bedrijf
 • U beperkt (financiële) risico’s t.g.v. ongevallen en verzuim
 • U maakt werk van uw bedrijfscontinuïteit en -imago.

Wie gaat er aan de slag met het opstellen van de RI&E?

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Hiervoor gebruikt u de RI&E Grafimedia. Het opstellen is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het verlenen van medewerking aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. 

Het betrekken van werknemers

De werkgever of preventiemedewerker kan de hulp inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Werknemers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het belang inzien van nieuwe maatregelen. Zo kunt u samen naar oplossingen zoeken die ook goed passen in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Dáár moeten de wijzigingen meestal worden toegepast!

1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen er in uw bedrijf?

In de eerste stap start men met het aanmaken van een bedrijfsprofiel. Je bepaalt de bedrijfsprocessen, afdelingen en werkplekken. Daarna gaat men aan de slag met het inventariseren van arbeidsrisico’s in het bedrijf. De RI&E-vragen zijn afgestemd op het bedrijfsprofiel, zoals je dat eerder hebt aangemaakt. Als eerste is het van belang om aan te geven of je de RI&E VRAAG gestuurd dan wel ACTIE gestuurd wilt uitvoeren. Via de vraag-gestuurde RI&E krijg je vragen voorgelegd die je moet beantwoorden, waarna je daarna de verbeteracties gaat vaststellen (levert meer detailinformatie op, maar duurt langer). Via de actie-gestuurde RI&E sla je de vragen over en ga je direct naar de lijst met voorgestelde verbeteracties (gaat sneller, maar je hebt minder snel toegang tot achtergrondinformatie). Door op VRAAG of ACTIE te klikken maak je je keuze. Je kunt altijd je keuze weer aanpassen, zonder dat dit effect heeft op je reeds uitgevoerde werk. 

RI&E organisatie

Een goede risico-inventarisatie op bedrijfsniveau begint altijd met een analyse van de mate van naleving van de algemene VGW-aspecten op bedrijfsniveau: de RI&E van je organisatie. We hebben daarbij niet alleen over thema’s als Arbo- of Verzuimbeleid en re-integratie, maar ook over de prioritaire ARBOcatalogus-thema's van onze bedrijfstak, zoals Psychosociale arbeidsbelasting, Machineveiligheid en Gevaarlijke stoffen. Al deze thema’s zijn er voor bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zo goed mogelijk te regelen. Iedereen wil tenslotte graag gezond oud worden. 

RI&E praktijk

Beleidsmatige zaken regelen is natuurlijk altijd van belang. Maar uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijke veiligheidsniveau op de werkvloer. Via dit onderdeel van de RI&E ga je concreet aan de slag met het beoordelen van alle afdelingen en aanwezige bedrijfsactiviteiten. Onder bedrijfsactiviteiten wordt verstaan: werkplekken waar een persoon werkzaam is (zoals een computerwerkplek), concrete machines (zoals een digitale printer of drukpers), samengestelde machines, die weer bestaan uit diverse machine-units (zoals een hechtstraat, die bijvoorbeeld een inlegstation, snijunit, hechtunit en uitlegstation heeft) en algemene werkhandelingen (zoals inkt mengen of overtapwerkzaamheden). Het is de bedoeling dat je per afdeling eerst de afdelingsvragen beantwoord en daarna alle specifieke bedrijfsactiviteiten langsloopt. Houd er rekening mee dat de compleetheid van de getoonde vragen- en actielijst bepaald wordt door het uitgewerkte bedrijfsprofiel. Heb je een bepaalde werkplek of machine in het Bedrijfsprofiel vergeten toe te kennen, dan kan je deze hier dus niet beoordelen, is je RI&E praktijk onvolledig. Mocht je tijdens de uitvoering van de RI&E praktijk merken dat je een belangrijke werkplek of machine mist, ga dan eerst terug naar het Bedrijfsprofiel en voeg deze daar toe.

2. Evaluatie: hoe groot is het risico?

Het programma RI&E Grafimedia gaat  in op de algemene Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsaspecten (VGW-aspecten) uit de ARBOcatalogus van de bedrijfstak (RI&E Organisatie). Daarna komt de praktijksituatie in je bedrijf aan bod, via het beoordelen van de verschillende werkplekken van het bedrijf (RI&E Praktijk).

Ook gaat het programma RI&E Grafimedia in op het systematisch terugdringen van het gebruik van oplosmiddelen in de offset- en zeefdruk (Oplosmiddelen RI&E). Heb je geen offset of zeefdruktechniek, dan verschijnt dit onderdeel natuurlijk niet. Als laatste kan je via de NRB RI&E in kaart brengen welke bodembedreigende activiteiten je in huis hebt. Op basis van de basis-bedrijfstakrisico’s en de eigen vraagbeantwoording in de Risico-inventarisatie, stelt het programma RI&E Grafimedia het zogenaamde restrisicoprofiel op. Met restrisico’s worden de VGW-risico’s bedoeld die je nagenoeg nooit kunt uitsluiten, hoe veilig je je werkvloer ook inricht. De bedrijfsartsen zijn geïnteresseerd in dit restrisicoprofiel, omdat ze op basis daarvan hun PAGO/PMO-advies voor jullie bedrijf kunnen samenstellen. Men kan verschillende typen restrisicoprofiel bekijken. Het Sectoraal rest risicoprofiel geeft een totaalbeeld van de door de branche vastgestelde restrisico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, en Welzijn (VGW). De tweede keuze is het  eigen restrisicoprofiel, terwijl je als RI&E-PLUS-gebruiker  zelf het restrisicoprofiel kunt samenstellen.

3. Plan van Aanpak

In het Plan van aanpak dat het programma voor u genereert wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Per risico wordt precies aangegeven hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Met welke maatregel? Wat is er daarvoor nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten? Wanneer bent u tevreden? Ook de kennis en ervaring die nodig zijn om dit uit te voeren. Bepaald wordt binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. Inspectie SZW kan hier naar vragen.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner